Mahr
Mahr
Všeobecné obchodní podmínky
CS

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) společnosti Mahr spol. s r.o. - včetně licenčních podmínek pro poskytování standardního softwaru

 

I. Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

§ 1 Úvodní ustanovení, působnost podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky („kupujícími“). VOP se použijí, pouze pokud je kupujícím podnikatel dle § 420 NOZ), ať již právnická nebo fyzická osoba. Tyto podmínky se tak nepoužijí na prodej výrobků nebo služeb spotřebitelům a na jejich základě nevznikají spotřebitelské smlouvy. Naší společností, dodavatelem, prodávajícím nebo poskytovatelem služeb se rozumí, není-li dále uvedeno jinak Mahr, spol. s r.o., IČ:490 98 667, se sídlem Proboštov, Kpt. Jaroše 552. Tyto všeobecné obchodní podmínky vycházejí z podmínek mateřské společnosti Mahr GmbH, a proto jsou tak označeny a jejich ustanovení přejímají v rozsahu platnosti české právní úpravy. Jsou-li další ustanovení uváděna v první osobě, rozumí se jí vždy Mahr, spol. s r.o.
 2. VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a / nebo dodávce movitých věcí („zboží“) a službách, jako je údržba, bez ohledu na to, zda si zboží sami vyrábíme nebo nakupujeme od dodavatelů (§ 2079 NOZ). Pokud není dohodnuto jinak, platí VOP ve verzi platné v době objednávky kupujícího nebo alespoň ve verzi, která mu byla naposledy sdělena v písemné podobě, jako rámcová smlouva i pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat, přičemž jako důkaz pro seznámení s jejich obsahem svědčí odkaz na ně v první objednávce kupujícího nebo odběratele.
 3. Platí výhradně naše VOP. Odchylné, protichůdné nebo doplňkové všeobecné podmínky kupujícího se stanou součástí smlouvy, pouze pokud a v rozsahu, v jakém jsme výslovně souhlasili s jejich platností. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například, i když dodáváme kupujícímu rezervaci bez výhrady se znalostí všeobecných obchodních podmínek kupujícího.
 4. Jednotlivé dohody uzavřené s kupujícím případ od případu (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je rozhodující písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení, pokud nebude prokázán opak.
 5. Právně relevantní prohlášení a oznámení, která nám má kupující podat po uzavření smlouvy (např. Stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení nebo snížení ceny), musí být pro účinnost učiněno písemně. Písemná forma sjednává se jako podmínka platnosti.
 6. V rozsahu nezbytném pro podnikání jsme oprávněni ukládat a zpracovávat údaje kupujícího v rámci zákonů o ochraně údajů a kupující učiněním první objednávky dle těchto VOP k takovému ukládání uděluje souhlas.

 

§2 Smluvní prohlášení

 1. Náš nabídkový sortiment produktů a služeb je nezávazný. To platí také v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), další popisy produktů nebo podklady - také v elektronické podobě - ​​ke kterým máme vyhrazená vlastnická práva a autorská práva.
 2. Objednávka zboží kupujícím se považuje za závazný návrh smlouvy. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout tuto nabídku smlouvy do 2 týdnů od jejího obdržení.
 3. Přijetí lze deklarovat buď písemně (např. potvrzením objednávky), nebo dodáním zboží kupujícímu.

 

§ 3 Dodávka, převod rizika, prodlení s přijetím, částečná plnění

 1. Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání kupujícímu. V případě zásilkového prodeje se však riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží, jakož i riziko zpoždění přechází na zasilatele, dopravce nebo osobu či instituci, která je jinak pověřena provedením zásilky.
 2. Pokud je kupující v prodlení s přijetím, pokud nespolupracuje nebo je naše dodávka zpožděna z jiných důvodů, za které je kupující odpovědný, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných výdajů (např. Náklady na skladování).
 3. V případě opakujícího se plnění na základě dlouhodobého plnění dle potvrzené objednávky, jsou-li dispozice kupujícího k jednotlivým opakujícím činěny výzvou (zavoláním), vychází se z toho, že množství měsíčního plnění bude přibližně shodné.
 4. Celé takto sjednané plnění musí být v dílčích plněních převzato kupujícím nejpozději do jednoho měsíce od učinění výzvy (odvolávky), není-li takové výzvy, do 12 měsíců od potvrzené rámcové objednávky. Zbývající nedodané zboží dle potvrzené objednávky je dodavatel oprávněn dodat kupujícímu na jeho náklady po uplynutí této lhůty a kupující se je zavazuje přijmout a zaplatit.
 5. Dodavatel je oprávněn fakturovat i jednotlivá dílčí plnění (dodávky) na potvrzenou objednávku vždy tehdy, pokud odběratel v objednávce dílčí fakturaci nevyloučí.

 

§4 Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí události vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího nebo kupujícího. Vedle přírodních katastrof, válek nebo revolucí se za případy vyšší moci považují případy epidemií nebo pandemií řešených omezením ze strany státních nebo jiných, státem k tomu zmocněných úřadů, stejně jako opatření státu omezujících zahraniční styk. Po dobu trvání podmínek vyšší moci (o jejímž vzniku prodávající kupujícího upozorní) se ustanovení uzavřených smluv, dle těchto všeobecných podmínek a jejich aplikace, nepoužije. Stane-li se v důsledku podmínek vyšší moci pro prodávajícího plnění nemožné, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

§ 5 Dodací lhůta a důsledky prodlení

 1. Dodací lhůta je sjednána individuálně popř. námi specifikována při přijetí objednávky.
 2. Zahájení dodací nebo servisní doby stanovené námi předpokládá vyjasnění všech technických otázek a včasné a řádné splnění povinností kupujícího.
 3. Pokud nejsme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neneseme odpovědnost (nedostupnost služby), budeme o tom okamžitě informovat kupujícího a zároveň oznámíme očekávanou novou dodací lhůtu. Není-li služba k dispozici ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, jakoukoli protihodnotu, kterou již kupující zaplatil, okamžitě vrátíme. Nedostupností služby rozumí se i případ, kdy dodávka dílčího komponentu plnění je zajišťována třetí osobou, která není smluvně vázaná a která se dostane do prodlení s plněním nebo následně sdělí nemožnost plnění.
 4. Pokud prodávající nedodrží termín plnění, je kupující od smlouvy oprávněn odstoupit, pokud plnění nedodá ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší pěti týdnů. Kupující přitom při prodlení prodávajícího upřesní svůj požadavek v tom směru, zda uplatní odstoupení nebo na dodávce trvá a vyčíslí svoje majetková práva vzniklá v důsledku prodlení.
 5. Práva kupujícího podle § 9 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména v případě vyloučení povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti služby a / nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

 

§ 6 Ceny a platební podmínky

 1. Pokud není dohodnuto jinak, platí naše ceny „ze závodu“ (EXW Incoterms 2020). Pokud není dohodnuto jinak, naše ceny nezahrnují náklady na balení, pojištění, dopravu a daň z obratu. Pokud jsme převzali instalaci nebo montáž a nebylo dohodnuto nic jiného, nese kupující kromě dohodnuté odměny všechny nezbytné vedlejší náklady, jako jsou cestovní náklady, náklady na přepravu nářadí a osobních zavazadel, jakož i odlučné
 2. V případě prodeje prostřednictvím zásilky nese kupující náklady na dopravu ze skladu a náklady na případné pojištění dopravy požadované kupujícím. Případná cla, poplatky, daně a další veřejné poplatky nese kupující.
 3. Kupní cena je splatná do 30 dnů od fakturace a doručení.  Prodávající je oprávněn s ohledem na povahu obchodního případu požadovat v jednotlivých případech platbu před dodáním výrobku nebo služby. Tuto skutečnost musí však sdělit kupujícímu nejpozději při potvrzení objednávky.
 4. Po uplynutí výše uvedené platební lhůty je kupující v prodlení. Úroky z kupní ceny jsou během prodlení účtovány s platnou zákonnou úrokovou sazbou z prodlení. Uhrazením poplatku z prodlení nezaniká právo na náhradu vzniklé škody.
 5. Kupující je oprávněn zadržovat pouze ty platby, které jsou mezi stranami nesporné. K započtení jsou způsobilé pouze nesporné nebo pravomocně přiznané pohledávky.
 6. Pokud je datum dodávky nebo služby pozdější než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, jsme oprávněni po včasném oznámení kupujícímu a před expedicí nebo zhotovením upravit cenu zboží nebo služeb dohodnutých při uzavření smlouvy včetně dopravy v přiměřeném rozsahu, z důvodu vývoje nákladů mimo náš vliv (např. náklady předběžného plnění, kolísání směnného kurzu, změny cel a poplatků). V případě rámcových smluv, které obsahují cenové dohody, začíná čtyřměsíční období uzavřením rámcové smlouvy.

 

§ 7 Výhrada vlastnictví

 1. Vyhrazujeme si právo vlastnictví na prodané zboží, dokud nebudou plně uhrazeny všechny naše současné a budoucí pohledávky z kupní smlouvy a probíhající obchodní vztah (zabezpečené pohledávky).
 2. Zboží podléhající výhradě vlastnictví nemůže být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jinému jako záruka, dokud nebudou zajištěné pohledávky zcela zaplaceny. Kupující nás musí neprodleně informovat v písemné podobě, pokud je podána žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo pokud třetí strany uplatnily nárok ke zboží (např. konfiskace), které nám patří.
 3. Pokud kupující jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud není zaplacena kupní cena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví a odstoupení. Pokud kupující nezaplatí splatnou kupní cenu, můžeme se těchto práv domáhat, pouze pokud jsme dříve neúspěšně stanovili kupujícímu přiměřenou lhůtu pro platbu nebo pokud je tato lhůta podle zákonných ustanovení postradatelná.
 4. Kupující je oprávněn dále, do odvolání v souladu podle bodu c) ustanovení tohoto odstavce prodávat a (nebo) zpracovávat zboží podléhající výhradě vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě se použijí také následující ustanovení.
   
  1. Výhrada vlastnictví se vztahuje na plnou hodnotu produktů vzniklých zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstanou jejich vlastnická práva, získáváme spoluvlastnictví v poměru fakturovaných hodnot zpracovaného, ​​smíchaného nebo propojeného zboží. V ostatním platí pro výsledný produkt totéž jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  2. Kupující nám tímto jako jistotu postupuje pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží nebo produktu ve výši našeho možného spoluvlastnického podílu v souladu s předchozím odstavcem. Takové postoupení přijímáme postoupení. Povinnosti kupujícího uvedené v § 5 odst. 2 se použijí i pro postoupené pohledávky.
  3. Kromě nás zůstává kupující oprávněn i nadále vedle nás inkasovat pohledávku. Zavazujeme se, že nebudeme inkasovat pohledávku, pokud kupující splní své platební závazky vůči nám a nedojde k žádným nedostatkům v jeho plnění a nevymáháme výhradu vlastnictví uplatněním práva podle § 5 odst. 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace nezbytné pro inkaso, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni odvolat oprávnění kupujícího k dalšímu prodeji a zpracování zboží s výhradou výhrady vlastnictví.
  4. Pokud realizovatelná hodnota jistin u postoupených pohledávek převyšuje naše pohledávky o více než 10%, uvolníme na žádost kupujícího jistiny podle našeho výběru.
 5. Pokud jsou výše uvedená ustanovení o výhradě vlastnictví neúčinná nebo nevymahatelná v zemi, kde se zboží nachází, považuje se tam odpovídající zajištění za smluvně dohodnuté.

 

§ 8 Nároky kupujícího při závadách (kromě softwaru)

Na případy odpovědnosti za vady se užijí zákonná ustanovení (NOZ), pokud dále není uvedeno jinak.

 

 1. Nároky kupujícího na vady vyžadují, aby splnil své zákonné kontrolní a oznamovací povinnosti (§2104 NOZ). Zjistí-li se vada během prohlídky nebo později, musíme o tom být okamžitě informováni, v každém případě však do jednoho týdne v písemné podobě. K zachování práv dostačuje včasné odeslání oznámení. Bez ohledu na tuto povinnost kontroly a oznámení musí kupující nahlásit zjevné vady (včetně nesprávných a neúplných dodávek) neprodleně, avšak v každém případě do jednoho týdne v písemné podobě, přičemž i zde pro dodržení lhůty postačuje včasné odeslání oznámení. Pokud kupující zmešká řádnou kontrolu a / nebo neoznámí vady, namítáme nevčasnost nahlášení a odpovědnost za vady kupujícímu nemusí být přiznána ani soudem.
 2. Pokud je dodaná položka vadná, podle našeho uvážení ji dodáme nebo opravíme (doplňkové plnění). Kupující nám musí dát příležitost takto plnit v přiměřené lhůtě nejméně 15 pracovních dnů. Kupující nám musí odmítnuté zboží předat pro účely kontroly. V případě náhradní dodávky nám musí kupující vadnou položku vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Dodatečné plnění nezahrnuje ani demontáž vadné položky, ani opětovnou instalaci, pokud jsme původně nebyli povinni ji nainstalovat.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy dle §2106 NOZ, má kupující právo
   
  1. na odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci
  2. na odstranění vad opravou věci
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny
  4. na odstoupení od smlouvy

   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy dle §2107 NOZ, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
    
 4. Poneseme nebo uhradíme výdaje požadované za účelem testování a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestování, práci a materiál a případně náklady na demontáž a instalaci v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud se skutečně jedná o vadu.
 5. Pokud se náklady zvýší v důsledku skutečnosti, že předmět dodávky byl dodatečně přemístěn na jiné místo, než bylo původní místo dodání, pokud ovšem přemístění neodpovídá jejímu zamýšlenému použití. Povinnost úhrady zvýšených nákladů nese kupující. Pokud se nejedná o vadu z titulu naší odpovědnosti, můžeme požadovat, aby kupující uhradil náklady vyplývající z neoprávněné žádosti o odstranění vady (zejména nákladů na testování a přepravu), ledaže by chybějící vada nebyla kupujícímu zjevná.

 

 

§ 9 Ostatní případy odpovědnosti, omezení náhrady škody

 1. Pokud není v těchto VOP, včetně následujících ustanovení, stanoveno jinak, jsme odpovědní v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností v souladu se zákonnými předpisy.
 2. Odpovídáme za náhradu škody - bez ohledu na právní důvod - v rámci odpovědnosti za zavinění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě prosté nedbalosti zodpovídáme podle zákonných ustanovení následovně

a. za škody způsobené na životech nebo zdraví,

b. za škody vzniklé v důsledku porušení základní smluvní povinnosti (závazek, jehož splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož dodržování se smluvní partner pravidelně spoléhá a může mu důvěřovat). V tomto případě se však naše odpovědnost omezuje na náhradu předvídatelné, ​​typicky se vyskytující škody.

c. ve všech ostatních případech nikoliv za škody, které nevznikly na samotném zboží, zejména za ušlý zisk nebo jiné finanční škody pro kupujícího.

d. omezení odpovědnosti vyplývající z § 9 odst. 2 platí také v případě porušení povinností osobami, nebo ve prospěch osob, za jejichž zavinění jsme podle zákonných ustanovení odpovědní.

e. z důvodu porušení smluvní povinnosti, které se netýká odpovědnosti za vady, může kupující odstoupit nebo ukončit smlouvu pouze tehdy, pokud jsme za porušení povinnosti odpovědní. Odstoupení nebo ukončení musí být oznámeno písemně, přičemž písemná forma není dodržena e-mailem či faxem. Kromě toho platí zákonné požadavky a právní důsledky.

f. výše ​​uvedená ustanovení se přiměřeně použijí na nároky kupujícího na náhradu zbytečných výdajů.

 

§ 10 Promlčení

Promlčecí lhůta pro nároky z důvodu vad našich dodávek a služeb, jakož i pro nároky z důvodu naší odpovědnosti za škody, je jeden rok od dodání, popř. od přijetí. Sjednává se tak podáním objednávky mezi prodávajícím a kupujícím zkrácená promlčecí lhůta dle §630NOZ, vyjma případů, kdy zákon by takové zkrácení nepřipouštěl.

 

§ 11 Ochrana průmyslového vlastnictví, autorská práva

 1. Poskytování našich dodávek a služeb obecně nesouvisí s převodem práv na užívání s právem průmyslového vlastnictví nebo s autorskými právy, na která máme nárok. K takovému převodu dochází pouze na základě samostatné dohody.
 2. V případě porušení vlastnických práv jsme oprávněni podle našeho uvážení získat potřebná vlastnická práva v přiměřené lhůtě nebo dodat kupujícímu přípustné alternativní řešení.

 

§ 12 Poskytnutí materiálu

 1. Pokud je s kupujícím dohodnuto poskytnutí materiálu, musí jej poskytnout včas a bezplatně a v řádné kvalitě. Totéž platí pro dokumentaci s technickými specifikacemi a specifikacemi potřebnými pro poskytování našich služeb. Poskytnutý materiál a dokumentace zůstávají majetkem kupujícího.
 2. Naše odpovědnost za věcné vady, odpovědnost za výrobek nebo zpoždění dodávky je vyloučena, pokud je lze přičíst zjevně rozeznatelným vadným materiálem, zadáním nebo specifikacím kupujícího nebo opožděným poskytováním navzdory včasné žádosti. Stejné vyloučení odpovědnosti platí, pokud kupující specifikuje nákup primárního materiálu podle svých specifikací a / nebo od určitých jím vybraných dodavatelů, a to i v případě, že jsme povinni dle dohody objednat sami a na své vlastní náklady.

 

§ 13 Provádění montážních prací

 1. Pokud jsou požadovány montážní práce, musí být místa montáže volně přístupná. Pokud tomu tak není, budou vzniklé dodatečné náklady účtovány kupujícímu. Po dobu překážek na straně kupujícího dle tohoto i následných ustanovení se prodlužuje lhůta k plnění.
 2. Pokud jsou objednány montážní služby, jsme oprávněni využívat subdodavatele.
 3. Kupující musí na vlastní náklady provést veškeré zemní, stavební a jiné pomocné práce mimo odvětví, včetně k tomu nezbytných kvalifikovaných a pomocných pracovníků, stavebních materiálů a nástrojů, předmětů a materiálů potřebných pro montáž a uvedení do provozu, jako jsou lešení, zdvihací a další zařízení, poskytnout paliva a maziva, jakož i energii a vodu v místě použití včetně přípojek, vytápění a osvětlení a včas je zajistit.
 4. Kupující musí zajistit, aby na montážním místě mohly být uskladněny části strojů, aparatury, materiály, nářadí apod. Je povinen poskytnout montážnímu personálu dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné místnosti a vhodné pracovní a pobytové místnosti včetně poskytovat přiměřeného sociální zařízení. Kromě toho musí kupující co nejlépe chránit a zacházet s naším majetkem a naším montážním personálem.
 5. Ochranný oděv a ochranná zařízení, která jsou nutná z důvodu zvláštních okolností na místě montáže, je povinen zajistit kupující. Kupující je dále povinen zajistit odpovídající pracovní podmínky a bezpečnost v místě instalace.
 6. Před zahájením montážních prací musí kupující poskytnout potřebné informace o umístění skrytých vedení elektřiny, plynu, vody nebo podobných systémů, jakož i nezbytné statické informace, aniž by o to byl požádán.
 7. Před zahájením instalace nebo montáže musí být zboží a předměty potřebné pro zahájení prací na místě instalace nebo montáže a veškeré přípravné práce musí provedeny tak, aby instalace nebo montáž začala podle dohody a mohla být prováděna bez přerušení. Nájezdové cesty a oblast instalace nebo montáže musí být vyrovnány a uvolněny.
 8. Pokud dojde ke zpoždění instalace, montáže nebo převzetí z důvodu okolností, za které nejsme zodpovědní, nese kupující v rozumném rozsahu náklady na čekací dobu a další cesty požadované námi nebo našimi montážními pracovníky.
 9. Kupující nám musí každý týden osvědčovat délku pracovní doby montážního personálu a dokončení instalace, montáže nebo uvedení do provozu.
 10. Veškerý další potřebný materiál nebo další práce, které nebylo možné předvídat v době zadání objednávky, budou účtovány samostatně - pokud nebude dohodnuto jinak.
   

§ 14  Přejímka práce

 1. Pokud byla u pracovních služeb dohodnuta přejímka, jsme oprávněni po dokončení požadovat přejímku služby - v případě potřeby i před vypršením sjednané lhůty pro provedení. V takovém případě je kupující povinen ji provést do 12 pracovních dnů; není-li dohodnuta jiná lhůta. Na vyžádání je třeba převzít jednotlivé uzavřené součásti služby. Přijetí lze odmítnout pouze z důvodu významných vad, až do jejich odstranění.
 2. Pokud není vyžadováno převzetí, služba se považuje za převzatou do 12 pracovních dnů po písemném oznámení o dokončení služby. Pokud není vyžadováno převzetí a kupující využil službu nebo část služby, má se za to, že převzetí proběhlo 6 pracovních dnů po zahájení používání, pokud není dohodnuto jinak.
 3. Výhrady pro známé vady nebo z důvodu smluvních pokut musí kupující uplatnit nejpozději ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.
 4. Přijetím přechází riziko na kupujícího, pokud jej již nenese podle § 3.

 

§ 15  Utajení

 1. Strany budou zachovávat důvěrné informace, zejména vzorky, které byly zpřístupněny, odhady nákladů, výkresy, dokumenty, obchodní záměry, osobní údaje, problematiku, data a / nebo řešení problémů a další know-how, bez ohledu na jejich obsah, jakož i získané vizuální kontrolou zařízení / provozů (dále společně jen jako „informace“), o kterých v průběhu a po ukončení obchodního vztahu od druhé strany získají informace, s nimi důvěrně zacházet po dobu a po ukončení smluvního vztahu, zejména je nepředají třetím osobám ani je nepoužijí bez povolení pro vlastní obchodní účely. Strany rovněž uloží tuto povinnost svým zaměstnancům a pomocným silám.
 2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které
 • jsou již v době jejich zveřejnění druhé straně mimo smluvní vztah známy,
 • byly vyvinuty interně nebo legálně získány od třetích stran,
 • jsou obecně známé nebo podle stavu techniky nebo
 • byly schváleny smluvním partnerem, od kterého pocházejí.


  3. Po ukončení smluvního vztahu musí strany vrátit nebo zničit všechny důvěrné informace druhé strany za předpokladu, že tyto informace nejsou takové, které musí být nadále uchovávány v rámci zákonné povinnosti poskytování důkazů, ať už ve fyzické nebo digitální podobě - pokud je to technicky možné s přiměřeným úsilím - neodvolatelně vymazat. Přijaté opatření musí být poté nahlášeno nebo potvrzeno druhé straně okamžitě a bez opakované žádosti.

  4. Strany dodržují pravidla ochrany údajů, zejména pokud jim je udělen přístup k operacím druhé strany nebo k zařízením informačních technologií. Přijímají vhodná opatření, aby zajistili, že tato ustanovení budou dodržovat také jejich zaměstnanci a pomocné síly.

 

§ 16   Zakázkové výrobky

 1. V případě výrobků na zakázku kupujícího je kupující oprávněn vypovědět smlouvu pouze z důvodů podstatného porušení povinnosti na straně prodávajícího (zhotovitele)
 2. V případě nepřevzetí zboží vyrobeného podle specifikací kupujícího jsme oprávněni zboží zlikvidovat na náklady kupujícího po uplynutí přiměřené písemně stanovené lhůty pro odběr.

 

§ 17  Volba práva a místa soudu

 1. Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a kupujícím platí české právo. Je-li uváděna zkratka NOZ, rozumí se jí zák.č.89/2012 Sb. (občanský zákoník)v platném znění. Platnost Úmluvy Organizace spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Kupní právo UN / CISG) je vyloučena.
 2. Pro spory z uzavřených smluv dle těchto VOP se sjednává místní a věcná příslušnost soudu prodávajícího (Okresní soud v Teplicích) a to první učiněnou objednávkou kupujícího dle VOP.
 3. Definice pojmů

              -           užívají-li tyto VOP pojmu „my“ resp. významově první osoby ve všech ustanoveních, vždy je takovou osobou myšlen prodávající, ať již jde o dodávku zboží nebo jiného plnění

              -           užívají-li tyto VOP pojmu „NOZ“ je myšlen vždy z.č.89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)

              -           je-li VOP zamýšleno oboustranné právní jednání (dohoda) mezi prodávajícím a kupujícím, má se za to, že tato dohoda je uzavřena vždy nejpozději první objednávkou (návrhem smlouvy) kupujícího při účinnosti těchto VOP

              -           tyto VOP jsou zveřejněny na webové stránce prodávajícího. Při první objednávce kupující potvrdí, že je s jejich zněním seznámen.

 

 

II. Licenční podmínky pro přenechání standardního softwaru

 

§ 1 Rozsah použití softwarové licence, dokumentace

 1. Následující licenční podmínky se vztahují na přenechání standardního softwaru, který kupujícímu dodáváme samostatně nebo v souvislosti s dodávkou souvisejícího hardwaru (dále jen „software“). Neplatí pro dodání hardwaru .
 2. Firmware není ve smyslu této licence „softwarem“.
 3. Tato softwarová licence platí jako doplněk k případným dalším mezi stranami uzavřenými dohodami.
 4. Softwarové servisní služby nejsou součástí této softwarové licence. Poskytování těchto služeb vyžaduje samostatnou dohodu.
 5. Naše dodací povinnosti nezahrnují dodání dokumentace, pokud to nebylo výslovně písemně dohodnuto. V případě takové dohody zahrnuje pojem „software“ v následujícím také dokumentaci.

 

§ 2    Užívací práva

 1. Poskytujeme kupujícímu neomezené, jednoduché (nevýhradní) právo používat software pro vlastní použití. Pokud je software zakoupen pro použití s ​​konkrétním hardwarem, platí následující: Kupující smí používat software pouze s hardwarem uvedeným v dokumentech smlouvy (např. Certifikát softwarového produktu). Pokud není uveden žádný hardware, je jeho použití omezeno na související hardware dodávaný se softwarem. Použití softwaru s jiným hardwarem je povoleno pouze na základě samostatné dohody a za přiměřený příslušný dodatečný poplatek. Dočasné použití na jiném hardwaru (náhradní zařízení) je přípustné, pokud je to nutné kvůli poruše schváleného hardwaru, dokud tato nebude odstraněna.
 2. Pokud bylo dohodnuto použití na více zařízeních, oprávnění k použití obecně platí alternativně, tzn. kupující může používat software pouze na jednom z těchto zařízení současně (jednoduchá licence). Pokud má zařízení několik pracovních stanic, na kterých lze software používat samostatně, rozšiřuje se jednoduchá licence pouze na jednu pracovní stanici. Pokud byla dohodnuta vícenásobná licence, použijí se ustanovení v části 3 (l).
 3. Software je přenecháván výhradně ve strojově čitelné formě (object code). Na předání zdrojového kódu neexistuje žádný nárok.
 4. Kupující smí software používat pouze ke smluvně určenému účelu a pro vlastní potřebu. Komerční pronájem je zakázán.
 5. Duplikace softwaru jsou povoleny, pouze pokud je to nezbytné pro použití v souladu se smlouvou. Kupující může v nezbytném rozsahu pořizovat záložní kopie podle technologických pravidel. Záložní kopie na pohyblivých nosičích dat musí být jako takové označeny a opatřeny poznámkou o autorských právech původního nosiče dat.
 6. Kupující je oprávněn provádět změny, rozšíření a další úpravy softwaru ve smyslu článku 69 c) č. 1 UrhG pouze v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje, nebo pokud to výslovně stanoví smluvně dohodnuté použití softwaru.
 7. Kupující je oprávněn dekompilovat software pouze v mezích ustanovení § 69 písm. e) UrhG a pouze v případě, že jsme po písemné žádosti v přiměřené lhůtě neposkytli potřebné údaje a / nebo informace pro vytvoření interoperability s jiným hardwarem a softwarem.
 8. Pokud nahradíme kupujícímu v rámci zlepšování nebo údržby (ta pouze na základě samostatné dohody) dodatky (např. patches) nebo novou verzi předmětu smlouvy (např. update, upgrade) dříve přenechanému předmětu smlouvy („starý software“), podléhají tyto ustanovením této smlouvy. Pokud poskytneme nové vydání předmětu smlouvy, vyprší pravomoci kupujícího podle této smlouvy týkající se starého softwaru, a to i bez naší výslovné žádosti o vrácení, jakmile kupující produktivně používá nový software.
 9. Rozmnožování nebo přepracování aplikační dokumentace není povoleno - s výhradou výše uvedeného
 10. Poskytujeme kupujícímu - pokud je to z důležitého důvodu  odvolatelné - právo  převést udělené užívací právo na třetí strany. Kupující, kterému není software přenechán pro komerční prodej, však může užívací právo software postoupit třetím stranám pouze společně se zařízením, které od nás získal spolu se softwarem. V případě převodu užívacího práva na třetí osobu musí kupující zajistit, aby této třetí osobě nebyla poskytnuta žádná další práva na užívání softwaru, na která má kupující nárok, a aby se na třetí osobu vztahovaly alespoň povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud jde o software. Přitom kupující nesmí uchovávat žádné kopie softwaru. Kupující není oprávněn udělovat sublicence. Pokud kupující ponechá software třetí straně, je odpovědný za dodržování veškerých exportních požadavků a má v tomto ohledu veškeré závazky stejné jako prodávající a za jejich dodržení odpovídá přímo.
 11. V případě námi distribuovaného softwaru od výrobců třetích stran mají přednost podmínky třetího výrobce. Tyto podmínky rádi kupujícímu poskytneme nebo mu na požádání poskytneme přístup.
 12. Používání softwaru na několika zařízeních nebo současně na několika pracovních stanicích, jakož i používání softwaru v sítích vyžaduje samostatnou dohodu v písemné podobě. V případě takové dohody (dále jednotně označované jako „vícenásobná licence“) platí dodatečně a přednostně následující pravidla: i) Vícenásobné licence může kupující převést na třetí strany, pouze pokud jsou celkem a se všemi zařízeními, na kterých software může být používán, přenášen a ii) kupující bude dbát pokynů o kopírování, které jsme mu zaslali spolu s vícenásobnou licencí. Kupující musí vést záznamy o umístění všech kopií a na vyžádání nám je kdykoliv předkládat.

§ 3    Další povinnosti spolupůsobení kupujícího, odpovědnost

 1. Kupující přijme přiměřená preventivní opatření pro případ, že by námi dodaný software nepracoval správně nebo zčásti. Před provozním použitím důkladně zkontroluje kompatibilitu svého systémového prostředí se systémovými požadavky softwaru. Kromě toho bude zálohovat svá data podle stavu techniky a citlivosti dat, nejméně však jednou denně. Zajišťuje, že aktuální data z datových zásob uchovávaných ve strojově čitelné formě lze s přiměřeným úsilím reprodukovat. Kupující přijme vhodná opatření k ochraně softwaru před neoprávněným přístupem třetích stran. Kupující je povinen provést zkoušky výkonu bezprostředně před a po instalaci a informovat nás o výsledcích.
 2. Kupující je povinen naše dodávky neprodleně prozkoumat a písemně oznámit závady s přesným popisem chyb, ke kterým došlo (§ 2100 NOZ). Pokud je to možné a přiměřené, musí také přenést automaticky generovaná diagnostická data.
 3. Předpokladem pro následné plnění z důvodu vad je reprodukovatelnost nebo zjistitelnost vad. Reklamace závad musí obsahovat informace o druhu chyby, v případě softwaru, modul, ve kterém došlo k chybě, a o práci, která byla prováděna, když k chybě došlo.

 

§ 4 Věcné a právní vady

 1. Poskytujeme kupujícímu dodávky a služby bez věcných a právních vad. Chyby, které vedou pouze k nevýznamnému snížení použitelnosti dodávky nebo služby, nejsou brány v úvahu. V případě dodávek softwaru se mezi vady zejména nezahrnují funkční poškození vyplývající z hardwarového a softwarového prostředí poskytovaného kupujícím, chybná obsluha, externí poškozená data, narušení počítačových sítí nebo jiné důvody vyplývající z rizikové oblasti kupujícího.
 2. Neneseme odpovědnost za software, který byl kupujícím změněn, pokud kupující neprokáže, že změna nebyla příčinou nahlášené vady.
 3. Pokud jsou naše dodávky a služby vadné a kupující si to písemně stěžoval v souladu s ustanovením §2100 NOZ, dodáme nebo vylepšíme (následné plnění) dle vlastního uvážení. K tomu nám musí být dána příležitost v přiměřené lhůtě nejméně osmi dnů. V případě softwaru lze dodatkový výkon zajistit zejména přenecháním nové verze programu nebo ukázáním rozumných možností, jak se vyhnout účinkům vady (řešení oklikou). Kupující musí také přijmout novou verzi programu tehdy, pokud to pro něj povede k přijatelnému úsilí při přizpůsobení.
 4. Dodatečné plnění v případě právních vad se provádí tím, že se kupujícímu poskytneme právně bezchybná možnost použití softwaru. Dotčený software můžeme vyměnit za ekvivalentní software, který splňuje smluvní ustanovení, pokud je to pro kupujícího přijatelné.
 5. Pokud třetí strany uplatní ochranná práva vůči kupujícímu, bude nás o tom kupující neprodleně písemně informovat. Budeme se podle naší volby a po dohodě s kupujícím bránit nebo nároky uspokojovat. Budeme se bránit proti nárokům třetích stran na své vlastní náklady a odškodníme kupujícímu všechny náklady a škody spojené s obranou proti nárokům, pokud nejsou založeny na porušení povinnosti kupujícím. V této souvislosti je rovněž v rozporu s povinností, zejména pokud kupující uzná nároky třetích stran bez našeho předchozího písemného souhlasu
 6. Pokud následné plnění selže, může kupující snížit platbu nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je povoleno pouze v případě, že nám kupující výslovně předem písemně hrozí, že tak učiní s přiměřenou dodatečnou lhůtou.

 

§ 5    Náhrada škod a promlčení

 1. Předpisy odstavce I v oddílech 9 a 10 se použijí odpovídajícím způsobem.

 

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího, v případě pochybností nejpozději dnem: 1.3.2021
 2. Na Licenční podmínky se užijí, není-li v nich stanoveno jinak, veškerá ustanovení VOP
 3. Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoliv v průběhu jejich účinnosti měnit

Na právní vztahy vzniklé za působnosti původní úpravy VOP se užije poslední znění VOP. Změna VOP je vůči kupujícímu účinná ode dne seznámení. Prodávající je oprávněn požadovat při první objednávce kupujícího za účinnosti změny VOP prohlášení o tom, že byl se změnou seznámen.

 

 

V Proboštově dne 1.3.2021