Mahr
Mahr
Všeobecné obchodní podmínky
CS

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mahr, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky skupiny Mahr

 

§ 1 Rozsah platnosti – použitelné právo

 

 1. Práva a závazky upravená ve všeobecných obchodních podmínkách se řídí českým občanským právem,a sice

zák.č.89/2012 Sb.v platném znění.

 

 1. Přijme-li smluvní strana tyto všeobecné obchodní podmínky skupiny Mahr, nemůže se dovolávat při smluvním vztahu všeobecných smluvních podmínek vlastních nebo všeobecných obchodních podmínek třetích osob, které jsou v rozporu s ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Všechny dohody, které se uskuteční mezi společností Mahr a objednatelem je třeba uskutečnit písemně, jinak jsou neplatné, ledaže tyto podmínky upravují něco jiného. Písemná forma je dodržena též užitím elektronické pošty, v případě elektronického signovaného podpisu uživatele vždy, v ostatních případech tehdy, je-li přijetí e-mailu adresátem potvrzeno, a to buď textem nebo konáním.

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se užijí pouze ve vztahu vůči podnikatelům, ať již fyzickým nebo právnickým osobám.

 

 1. Veškeré smluvní strany mezi společností Mahr a odběratelem po jejich přijetí (seznámení) odběratelem (ať již jako kupujícím nebo jako objednatelem) se řídí po dobu jejich účinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud smluvní strany písemně nedohodnou něco jiného.

 

 1. Používají-li tyto podmínky výraz společnost Mahr, rozumí se jím Mahr, spol.s.r.o., se sídlem Proboštov, Kpt. Jaroše 552, IČ 490 98 667. Používají-li tyto podmínky výraz objednatel nebo kupující rozumí se pod těmito výrazy (a to i v případě absence nebo nesprávné aplikace některého z nich), vždy smluvní strana přistupující k těmto všeobecným obchodním podmínkám.

 

§ 2 Nabídka – podklady nabídky – uzavření smlouvy

 

 1. Nabídky společnosti Mahr jsou nezávazné, pokud z potvrzení zakázky nevyplývá něco jiného. Podklady patřící k nabídce Mahr, jako jsou vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech jsou pouze přibližně směrodatné, pokud výslovně nejsou označeny jako závazné.

 

 1. Na vyobrazení, výkresy, kalkulace a ostatní podklady si společnost Mahr ponechává vlastnická a autorská práva; nesmí být zpřístupněna třetím stranám. To platí zejména pro takové podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“; pro jejich poskytnutí třetím stranám potřebuje objednatel od společnosti Mahr výslovný souhlas.

 

 1. Pokud je objednávka klasifikovatelná jako návrh na uzavření smlouvy, pak ji společnost Mahr může přijmout během jednoho měsíce – ve zvláštních případech (např. speciální výroba) během tří měsíců. Přijetí se uskuteční odesláním písemného prohlášení (potvrzení objednávky). Dodávka během lhůty pro přijetí nahrazuje písemné potvrzení.

 

 1. Pokud objednávka není během lhůty uvedené v odstavci 3 společností Mahr písemně potvrzena nebo zhotovená věc objednateli ve lhůtě pro potvrzení objednávky předána, je objednatel oprávněn k zpětvzetí objednávky. Odmítnutí nabídky neopravňuje objednatele uplatňovat vůči společnosti Mahr nároky na náhradu škody.

 

 1. Ústní dohody, údaje (též o změnách jakož i dodatcích objednatelem poskytnutých podkladů), přísliby, ujištění a záruky v souvislosti s uzavřením smlouvy potřebují pro vznik účinnosti písemné potvrzení společnosti Mahr.

 

 1. Uvedení jiného termínu dodání ze strany společnosti Mahr, jiné ceny nebo jiných možných parametrů není potvrzením objednávky, ale protinávrhem. Tímto protinávrhem je společnost Mahr vázána po dobu jednoho měsíce.


§ 3 Ceny

 

 1. Ceny společnosti Mahr jsou ceny v korunách českých nebo EURech bez uvedení DPH, které je prodávající (zhotovitel) oprávněn připočíst ve výši stanovené českým právním předpisem účinným ke dni vystavení faktury (daňového dokladu) za dodávku zboží.

 

 1. Platí, pokud z potvrzení zakázky nevyplývá něco jiného, ze závodu (EXW) a nezahrnují náklady na instalaci, uvedení do provozu a montážní náklady (viz zvlášť uvedené montážní podmínky), jakož i balení, dopravné, dovozní poplatky, porto a náklady na pojištění. Ty jsou odběrateli fakturovány odděleně.

 

 1. Ceny jsou vypočítány ke dni odevzdání nabídky společností Mahr na základě platných mzdových, materiálových a ostatních nákladů. Při změně těchto nákladových faktorů až do okamžiku dodávky, které musí společnost Mahr objednateli na vyžádání doložit, je společnost Mahr oprávněna, provést úpravu cen způsobenou faktory nákladů.


§ 4 Platební podmínky

 

 1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, jsou pohledávky ze smluvního vztahu bez jakýchkoli srážek (i u dílčích dodávek), splatné 30 dní po datu fakturace. Místem plnění v tomto smyslu je obchodní sídlo společnosti Mahr. Dnem zaplacení se pak rozumí den připsání platby na účet společnosti Mahr.

 

 1. Pro případ prodlení s platbou sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05% dlužné částky, za každý, byť jen započatý den prodlení. Právo společnosti Mahr na náhradu způsobené škody není tímto dotčeno.

 

 1. Společnost Mahr je oprávněna požadovat platbu v hotovosti resp. úhradu přiměřené zálohy, pokud v předcházejících dodávkách byl objednatel v prodlení s platbou nebo pokud ještě nejsou jeho závazky z jiných dodávek vůči společnosti Mahr vyrovnány.

 

 1. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě, vzájemné započtení nároků ze smluvních vztahů je možné
  pouze po vzájemné dohodě, nejde-li o nároky písemně uznané co do důvodu a výše nebo nároky přiznané pravomocným soudním rozhodnutím nebo nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky něco jiného. Zadržovací právo na zboží je možné uplatnit pouze za podmínek stanovených pro započitatelnost pohledávek.

 

§ 5Dodací lhůta-Převzetí

 

 1. Oznámi-li společnost Mahr odběrateli při dodávce dílů ze zahraničí, že došlo z důvodů, které nejsou na jeho straně, k prodlení s odbavením takové dodávky nebo s její realizací a tuto skutečnost, vyžádá-li si to objednatel, doloží, prodlužuje se termín dodání o toto prodlení.

 

 1. Dodací lhůta uvedená v potvrzení dodávky (vystaveném společností Mahr) počíná odesláním potvrzení dodávky, ovšem nikoliv před včasným a řádným splněním objednateli přináležejících závazků, zejména doručení podkladů obstarávaných objednatelem, povolení, potvrzení, schválení poskytnutí akreditivů a záruk, jakož i doručení dohodnutých záloh. Je-li objednatel v prodlení s dodáním těchto podkladů nebo plateb, prodlužuje se lhůta k plnění společnosti Mahr o dobu tohoto prodlení.

 

 1. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud po uzavření smlouvy dojde k nepředvídaným, v plnění bránícím nebo omezujícím významně přitěžujícím okolnostem, které leží mimo vůli nebo možnost ovlivnění společností Mahr, pokud prokazatelně tyto překážky na zhotovení nebo dodávku předmětu dodávky mají podstatný vliv. To platí také tehdy, když k těmto okolnostem dojde u dodavatelů společnosti Mahr. Za výše uvedené okolnosti nenese společnost Mahr zodpovědnost ani tehdy, pokud nastanou během již výše uvedeného prodlení. Konec a počátek takovýchto překážek společnost Mahr objednateli sdělí co nejdříve. Pokud následkem takovýchto okolností je realizace smlouvy pro jednu ze smluvních stran nepřijatelná, může od smlouvy odstoupit.

 

 1. Pro dodržení dodacích lhůt a dodacích termínů je rozhodující termín odeslání ze závodu. Pokud zboží z důvodů, za něž společnost Mahr nenese zodpovědnost, nemůže být včas odesláno, platí dodací lhůty a termíny s oznámením připravenosti k dodávce jako dodržené.

 

 1. Pokud objednatel z důvodů, za něž společnost Mahr nenese zodpovědnost, odmítá převzít zboží v dohodnutém termínu, k němuž je ze smluvního vztahu zavázán nebo jinak odmítá spolupůsobení nezbytné ke splnění sjednává se smluvní pokuta za každý den prodlení s plněním této povinnosti ve výši 0,05% ceny zboží. Společnost Mahr pro takový případ může stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k plnění a při jejím nedodržení od smlouvy odstoupit. Přiměřenou náhradní lhůtu není nutné stanovit tam, kde z jednání nebo platební pozice objednatele je zřejmé, že závazek plnit nechce nebo nemůže. Pokud je podle písemných ujednání nebo na základě zvláštních okolností potřebné převzetí zboží objednatelem, může se toto uskutečnit pouze v sídle společnosti Mahr a pouze ihned po oznámení připravenosti k odběru. Pokud se přejímka z důvodů, za něž společnost Mahr nenese odpovědnost, neuskuteční včas nebo úplně, je společnost Mahr oprávněna zboží na náklady a nebezpečí objednatele je jemu odeslat nebo volitelně na náklady a nebezpečí objednatele skladovat. V obou případech je společnost Mahr oprávněna zboží objednateli ihned vyúčtovat spolu s oznámením o uskladnění zboží. Nedojde-li k jiné dohodě, skladné se sjednává za každý, i jen započatý den, ve výši 500,-Kč. Při převzetí zboží se objednatel prokáže, v případě osoby odlišné od objednatele též zmocněním. Společnost Mahr nenese odpovědnost, jedná-li v dobré víře na základě předložených dokladů.


§ 6 Odpovědnost za rizika

 

 1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá něco jiného, je dohodnuta dodávka ze závodu. Nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného poškození výrobku, jakož i zabavení zboží, přechází při všech obchodech nejpozději odesláním zboží na objednatele. To platí i tehdy, jsou-li uskutečňovány dílčí dodávky nebo společnost Mahr převzala i jiné služby, například náklady na odeslání nebo dovoz a instalaci.

 

 1. Na přání objednatele pojistí společnost Mahr zásilku na náklady objednatele na pojistitelná rizika přepravy.

 

 1. Při absenci jiných dohod zvolí společnost Mahr přepravní cestu a dopravní prostředek, speditéra a přepravce, jakož i balení podle nejlepšího uvážení, jednal-li s péčí řádného hospodáře, nelze vůči němu vznášet účinné nároky.

 

 1. Pokud se stane přeprava určenou cestou nebo na určené místo v určené době z důvodů, za něž společnost Mahr nenese odpovědnost, nemožnou nebo významně ztíženou, pak může společnost Mahr podle svého uvážení uskutečnit dodávku jinou cestou nebo na jiné místo. Tím vzniklé vícenáklady nese objednatel. Společnost Mahr včas objednatele o vzniku takovýchto okolností písemně informuje a dá mu příležitost k zaujetí stanoviska.

 

 1. Protahuje-li se odeslání vzhledem k okolnostem, které leží v odpovědnosti objednatele, přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození výrobku předmětu koupě od okamžiku, kdy je společnost Mahr oprávněna a schopena k poskytnutí služby, na objednatele. Společnost Mahr je ovšem zavázána, na přání a náklady objednatele zajistit pojištění, které objednatel požaduje.

 

 1. V případech uvedených v odstavci 5 uskladní společnost Mahr zboží na náklady a nebezpečí objednatele. Rozhodnutí o tom, jestli a u koho bude zboží uskladněno, učiní společnost Mahr podle vlastní úvahy. Společnost Mahr je nadto oprávněna vyúčtovat objednateli zboží ihned. O nákladech uskladnění, nebudou-li účtovány třetí osobou jinak, platí obdobně ustanovení §5 odst.6

 

 1. Objednatel je oprávněn převzít zboží i tehdy, vykazuje-li drobné vady a nedodělky nebránící plnění.

 

 1. Dílčí dodávky společnosti Mahr, u kterých je podle obsahu služby pro objednatele převzetí únosné jsou přípustné, pokud rozsah dílčích dodávek v potvrzení zakázky je dostatečným způsobem určen a z potvrzení zakázky nevyplývá něco jiného.


§ 7 Záruční plnění

 

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruky na jakost v délce 12 měsíců ode dne dodání zboží.

 

 1. Záruka se nevztahuje na vady spočívající v použití zboží kupujícím nebo třetí osobou po jeho dodání, a to způsobem neodpovídajícím návodu k použití či technickým normám jakož i za vady způsobené působením vnějších chemických, elektrochemických a elektrických vlivů bez ovlivnitelnosti ze strany prodávajícího.

 

 1. Zásahy kupujícího nebo třetích osob do zboží odpovědnost ze záruky zaniká.

 

 1. Kupující je povinen zboží po obdržení prohlédnout a přezkoušet. Právo na vrácení plnění vzniká jen tehdy, je-li reklamováno do 3 dnů od obdržení zboží. Podobně vzniká i právo na odstranění vad zjevných nebo množstevních. Prodává-li kupující dodané zboží dále v nezměněném stavu a obalu, počíná mu běžet tato reklamační lhůta vůči prodávajícímu od obdržení reklamace svého odběratele.

 

 1. Reklamace musí býti učiněna písemně, vady v ní nezaměnitelně popsány a uvedeno, co kupující z důvodu vadného plnění požaduje. Reklamované zboží je kupující povinen skladovat odděleně a umožnit jeho kontrolu prodávajícím. Je-li to možné a účelné, zboží zašle k prověření reklamace prodávajícímu na jeho výzvu. Je-li reklamace oprávněná, hradí takovou dopravu prodávající.


§ 8 Všeobecné omezení odpovědnosti

 

 1. Pokud se společnost Mahr při plnění nachází v prodlení, pak je objednatel oprávněn k odstoupení od smlouvy teprve tehdy, když bezvýsledně uplyne dodatečná, přiměřená lhůta. Pokud je nemožné provedení části dodávky, je objednatel oprávněn k odstoupení od smlouvy jen tehdy, když má oprávněný zájem na odmítnutí dílčí dodávky. Není-li to tento případ, pak objednatel může odpovídajícím způsobem snížit protislužbu.

 

 1. Společnost Mahr odpovídá za škody vzniklé vadným plněním. Za škody následné nebo související odpovídá pouze tehdy, jsou-li tyto škody v době uzavření závazku předvídatelné. Je-li předmětem dodávky dodávka řídícího nebo kontrolního systému (software), dodává jej společnost Mahr ve stavu dohodnutém a není-li jiné dohody ve stavu odpovídajícím běžnému standardu na trhu. Dojde-li, a to i v průběhu záruční doby, k inovaci takového systému, není již poskytnuté plnění plněním vadným a nevzniká smluvní povinnost takový systém inovovat, ledaže smluvní strany za dohodnutou úplatu inovaci sjednaly.


§ 9 Výhrada vlastnického práva

 

 1. Společnost Mahr dodává zboží při prodloužené a rozšířené výhradě vlastnictví. Společnost Mahr si ponechává vlastnictví předmětu dodávky až do příchodu všech plateb z dodavatelské smlouvy. U zboží, které objednatel odebírá od společnosti Mahr v rámci průběžného obchodního vztahu, ponechává si společnost Mahr vlastnictví až do splnění veškerých požadavků, které mu přísluší v rámci obchodního vztahu vůči objednateli. Toto platí též pro v budoucnu vzniklé s podmíněné pohledávky a také, když budou platby za zvlášť označené pohledávky uhrazeny. Výhrada vlastnictví zaniká teprve vyrovnáním všech v okamžiku platby ještě otevřených a z této výhrady salda zahrnutých pohledávek.

 

 1. Pokud objednatel zpracovává zboží s výhradou vlastnictví na novou movitou věc, pak je toto zpracování činěno pro společnost Mahr jakožto výrobce, aniž by společnost Mahr z toho byla zavázána. Nová věc bude vlastnictvím společnosti Mahr. Platí jako zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu odstavce 1. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví objednatelem zpracováno společně s jiným, společnosti Mahr nepatřícímu zboží, získá společnost Mahr spoluvlastnictví nové věci odpovídající poměru účetní hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k účetní hodnotě jiného použitého zboží. Pokud zboží s výhradou vlastnictví je spojeno, smícháno nebo promíseno se zbožím, které není ve vlastnictví společnosti Mahr, pak je společnost Mahr spoluvlastník podle zákonných ustanovení. Pokud objednatel nabývá následkem spojení, smíchání nebo promísení výlučné vlastnictví nového stavu nebo nové věci, pak přenese objednatel společnosti Mahr již nyní spoluvlastnictví podle poměru účetních hodnot zboží s výhradou vlastnictví k tomuto jinému zboží a bezúplatně je pro společnost Mahr přechovává. Spoluvlastnická práva společnosti Mahr platí jako zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu odstavce 1.

 

 1. Pokud objednatel zboží s výhradou vlastnictví prodá, nabyvatel předmětu prodeje dle §1106 zák.č.89/2012 Sb. přejímá veškerá práva a povinnosti spojené s předmětem koupě, zejména pak závazek uhradit řádně a včas kupní cenu. Objednatel však pro takový případ přejímá ručení za řádnou a včasnou úhradu kupní ceny a odpovídá společnosti MAHR za škodu porušením povinnosti zboží dosud neuhrazené dále nezcizovat.

 

 1. Společnost Mahr zplnomocňuje objednatele, aby inkasoval pohledávky z dalšího prodeje postoupené společnosti Mahr. Toto zplnomocnění k inkasu zaniká odvoláním společnosti Mahr, nejpozději ale při příchodu prodlené platby nebo žádosti o otevření insolventního řízení. Společnost Mahr použije své právo na odvolání jen tehdy, když po uzavření smlouvy bude zřejmé, že nárok na zaplacení společnosti Mahr z této nebo jiných smluv s objednatelem jeho nedostatečnou platební schopností jsou ohroženy. Na vyžádání společnosti Mahr je objednatel zavázán, jmenovat dlužníky postoupených pohledávek a poskytnout společnosti Mahr k inkasu potřebné podklady. Nadto musí dlužníkům na požadavek společnosti Mahr neprodleně ohlásit postoupení; nezávisle na tom je společnost Mahr oprávněna, jim také sám oznámit postoupení. Veškeré inkasované platby na kupní cenu zboží se v takovém případě objednatel zavazuje postoupit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti pracovních dnů na účet společnosti Mahr.

 

 1. K disponování se zbožím s výhradou vlastnictví zpracováním, spojením, smícháním, promísením nebo dalším prodejem je objednatel oprávněn a zplnomocněn pouze s písemným souhlasem společnosti Mahr.

 

 1. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s platbou kupní ceny nebo je-li podán návrh na insolvenční řízení na majetek objednatele, zaniká právo objednatele se zbožím disponovat.

 

 1. Společnost Mahr je oprávněna ve výjimečných případech, zvláště při plnění velkého rozsahu a kupní ceny, požadovat zajištění závazku směnkou vlastní objednatele avalovanou členy jeho statutárního orgánu.

 

 1. Objednatel je zavázán, s předmětem koupě pečlivě zacházet. Je zejména zavázán, je dostatečně pojistit na své náklady na hodnotu nového zboží proti krádeži, poškození, ohni, vodě a ostatním škodám a neprodleně o tom předložit společnosti Mahr doklad. Pokud objednatel pojištění nedoloží, je společnost Mahr oprávněna, výše uvedené pojištění uzavřít sám na náklady objednatele.

 

 1. Objednatel nesmí předmět koupě ani zastavit ani poskytnout jako zajištění. To ve stejné míře platí pro postoupenou pohledávku z dalšího prodeje. Při zastaveních nebo jiných zásazích a ovlivnění třetími stranami, které jsou schopné ohrozit vlastnická práva společnosti Mahr nebo prosazení společností Mahr postoupených pohledávek, musí objednatel společnost Mahr neprodleně, a za předání pro podání vhodných opravných prostředků potřebných dokumentů, písemně informovat.

 

 1. Pokud třetí strana není schopna uhradit společnosti Mahr soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 147 o.s.ř. nebo jiných, pro zajištění práv společnosti Mahr potřebných opatření vyvolaných plněním objednatele ve prospěch této třetí strany, ručí objednatel společnosti Mahru za úhradu takových nákladů a zavazuje se je na výzvu společnosti Mahr uhradit.

 

 1. Při odstoupení od smlouvy se objednatel  zavazuje ve výše uvedených případech umožnit společnosti Mahr přístup do svého závodu pro zpětné převzetí zboží a zavazuje se k vydání tohoto zboží. Pro případ porušení této povinnosti sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Mahr na náhradu způsobené škody.


§ 10 Rozhodný soud

 

 1. K rozhodování sporů dle těchto všeobecných obchodních podmínek a na jejich základě vzniklých
  smluvních vztahů sjednává se příslušnost (věcná a místní) soudu příslušného k sídlu společnosti Mahr.

 

§11 Platnost

 

 1. Pro závaznost všeobecných obchodních podmínek je nutné prokazatelné seznámení objednatele nebo kupujícího s jejich zněním. Takové seznámení děje se podpisem jejich znění a parafovaným podpisem nebo podpisem běžným každé jednotlivé stránky.

 

 1. V dílčích objednávkách se nevyžaduje odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky, řídí se jimi každá objednávka nebo jiný úkon objednatele či kupujícího učiněný po prokazatelném seznámení s těmito podmínkami.

 

Stav: 01.05.02_rev. 30.06.16