Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Softwarový balík MarWin Aspheric 3D

Balík nabízí společně s MarForm MFU 200 možnost měřit topografii optických součástí, např. asfér.

Princip měření

Při 3D měření se v jednom postupu měří nejprve dva o 90° přesazené lineární profily nad vrcholem čočky. Následně se nasnímá více koncentrických kruhových profilů otáčením osy C. Tyto body měření se využijí k vytvoření topografie. Možnost volného nastavení polohy snímacího ramena umožňuje měření přerušených ploch.
Samozřejmě lze také provádět rychlá 2D měření dotykovou metodou snímání nad vrcholem čočky.
Díky použití měřicího pracoviště v kabině odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění od měřených objektů.

Průběh měření
Před měřením zvolte typ požadovaného tvaru a nastavte parametry očekávané cílové čočky. V dalším kroku se zaznamenají naměřené údaje a porovnají se s požadovanými údaji pro danou čočku.
Jako parametry se zobrazují efektivní hodnota RMS, hodnota PV a chyba stoupání (Slope Error).
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
Diferenční topografie porovnání mezi naměřenými hodnotami a požadovanou charakteristikou čočky se znázorní jako barevně kódovaný obraz různých výšek.Dvojrozměrné řezy a diferenční topografii lze poté exportovat ve známých formátech pro účely korekce obráběcího stroje.
Vedle měření kulových a nekulových ploch podle dříve uvedeného popisu lze měřit a vyhodnocovat také další objekty s rotační symetrií s pomocí požadovaného tvaru jako popisu prostřednictvím kuželoseček, příčných rozměrů nebo 3D bodové matice.

Kombinované měření optickou a dotykovou metodou
K přesnému zkoušení a zajištění optické výkonnosti čočky je často nezbytné měřit vedle povrchové geometrie také vzájemné poměry mezi přední stranou, zadní stranou a okrajem.
Metoda k určení těchto parametrů spočívá v tom, že se navíc k optické ose, např. asférického povrchu, stanoví také poloha mechanické osy okraje čočky a sklon zadní strany čočky vůči této ose. Celý postup měření probíhá při jediném upnutí v rámci plně automatického průběhu měření a při použití různých snímacích systémů.
V oblasti s položkami ke stažení na pravé straně je k dispozici aplikační skript, který ukazuje způsob řešení zajišťující rychlé a obsáhlé měření komplexních měřicích úloh v oblasti měření tvaru a polohy optických povrchů.