Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFU 200 Aspheric 3D Vysoce přesné 3D měřicí pracoviště
CS
Zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D bylo společností Mahr vyvinuto s cílem rychlé kontroly optických součástí ve 2D/3D prostoru v blízkosti výrobní linky. Měřicí stroje MarForm jsou již po desetiletí známy svou přesností a stabilitou.
V podobě zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D je nyní tato zkušenost zpřístupněna optickému průmyslu.

Přesnost
V podobě MarForm MFU 200 Aspheric 3D je vám k dispozici vysoce přesný měřicí přístroj, který je díky své velmi malé nejistotě měření ideálně přizpůsoben požadavkům na optimalizaci vašich procesů.

Princip měření
Pomocí zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D se měří topografie optických součástí. Samozřejmě lze také provádět rychlá 2D měření dotykovou metodou snímání nad vrcholem čočky. Při 3D měření se v jednom postupu měří nejprve dva o 90° přesazené lineární profily nad vrcholem čočky. Následně se nasnímá více koncentrických kruhových profilů otáčením osy C. Tyto body měření se využijí k vytvoření topografie. Možnost volného nastavení polohy snímacího ramena umožňuje měření přerušených ploch.
Díky použití měřicího pracoviště v kabině odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění od měřených objektů. Jako software k ovládání a vyhodnocení se používá MarWin.

Průběh měření
Před měřením zvolte typ požadovaného tvaru a nastavte parametry očekávané cílové čočky. V dalším kroku se zaznamenají naměřené údaje a porovnají se s požadovanými údaji pro danou čočku.
Jako parametry se zobrazují efektivní hodnota RMS, hodnota PV a chyba stoupání (Slope Error).
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
Diferenční topografie porovnání mezi zjištěnými naměřenými hodnotami a požadovanou charakteristikou čočky se znázorní jako barevně kódovaný obraz různých výšek.Dvojrozměrné řezy a diferenční topografii lze poté exportovat ve známých formátech pro účely korekce obráběcího stroje.
Vedle měření kulových a nekulových ploch podle dříve uvedeného popisu lze měřit a vyhodnocovat také další objekty s rotační symetrií s pomocí požadovaného tvaru jako popisu prostřednictvím kuželoseček, příčných rozměrů nebo 3D bodové matice.
  • Technické parametry
  • Použití

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,0002
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0004
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0002
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0004
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
Průměr stolu (mm)
180
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,1 až 200
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,1
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,6
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,3
Kolmost osa X/C, dráha měření (µm)
0,3
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,1 až 50
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,1 až 50

Odvětví přesné optiky
Zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D bylo optimalizováno pro účely bezdotykového měření asfér. Toto vysoce přesné 3D měřicí pracoviště nabízí vedle toho také kinematické možnosti k měření optických volných tvarů, mimoosých asfér a toroidů.
K dalším praktickým použitím náleží vedle optického měření tvarových odchylek optických soustav také taktilní měření obvodového válce na optických soustavách, výpočet přesazení osy vůči vrcholu čočky (přesazení optické osy a mechanické osy) a taktilní měření naklopení na spodní straně optické soustavy.